Tấm nhựa ABS dùng khắc nhãn mác, bản tên , bản chỉ dẫn…

Tấm nhựa ABS kích thước 600 x 1200 x 1.2mm

Chuyên dùng khắc nhãn mác, lô gô, bản chỉ dấn, bản tên, bản văn phòng, nhãn sản phẫm cho máy móc thiết bị….

Mác sắc : xước trắng, xước vàng, xanh , đỏ, đen, trắng….